معرفی نظام پیشنهادها
مدیریت مشارکتی یکی از پایه هاي استوار بهره گیري از خرد جمعی است که به کارگیري آن میتواند رشد، تعالی و شکوفایی انسانی، اجتماعی، و اقتصادي به همراه داشته باشد. نظام پیشنهادها یکی از کارآمدترین ابزارهاي اجراي مدیریت مشارکتی است که به همه ذینفعان دانشگاه اعم از اعضاي هیأت علمی، کارکنان غیر هیأت علمی، و دانشجویان امکان می دهد تا پیشنهادهاي خود را به صورت فردي یا گروهی براي بهبود و ارتقاي مادي و معنوي سازمان ارائه کنند.
اهداف نظام پیشنهادها
- ایجاد فضاي شوق انگیز براي شکوفایی و بهره گیري از اندیشه، تخصص، خلاقیت و تجربه کارکنان در راستاي اهداف سازمانی
- دلپذیر کردن فضاي سازمان، کاهش تنشهاي روانی و افزایش سلامت و نشاط روحی
- افزایش حس تعلق سازمانی کارکنان از طریق همسو کردن هدفهاي آنان با اهداف دانشگاه
- بهبود مستمر فرآیندها و ارتقاي رضایت ذینفعان از طریق کاهش هزینه ها، بهبود روندهاي عملیاتی و کیفیت خدمات، و افزایش کیفیت و بهره وري