نوع گزارش : مدت زمان: تعداد:

ردیف عنوان پیشنهاد شماره پیشنهاد وضعیت پیشنهاد
1تهيه کفپوش توري جهت دستشويي سلف سرويس و ديگر اماکن1131فرم 1 اصلاح شده
2اعلام امتیازات کلاسهای آموزشی کارمندان1130فرم 1 اصلاح شده
3 کاهش ساعت کاری1129فرم 1 اصلاح شده
4ارتباط با ديگر دانشگاهها427ارجاع به کارشناس
5الکترونیکی کردن سیستم بایگانی اداره کارگزینی 1109ارجاع به کارشناس
6افزایش سرعت در روند بررسی پیشنهادات کارکنان تا نتیجه نهایی1122فرم 1 غیر قابل قبول
7موجه تلقی شدن غیبت امتحانات پایان نیمسال1123فرم 1 پیشنهاد تکراری
8آموزش استفاده از بایگانی در سامانه اتوماسیون1124فرم 1 غیر قابل قبول
9استفاده از دستگاههای الکترونیکی امانت و تحویل کتاب1125فرم 1 تایید
10درخواست دسترسی دانشکده های دروس سرویسی به اطلاعات پرسنلی دانشجویان 1126فرم 1 غیر قابل قبول