نوع گزارش : مدت زمان: تعداد:

ردیف عنوان پیشنهاد شماره پیشنهاد وضعیت پیشنهاد
1 درخصوص مجزا نمودن برگه های پاسخ نامه امتحانات پایان ترم برای هر امتحان924فرم 1 اصلاح شده
2راه اندازي سامانه دريافت مستندات ارتقاء كاركنان و اساتيد955فرم 1 بررسی نشده
3تغییر در تقویم آموزشی از جهت ستون مجری 352فرم 2 اصلاح شده
4تهیه فلوچارت فرایند فارغ التحصیلی برای دانشجویان 954فرم 1 بررسی نشده
5ایجاد امکان ثبت اثر انگشت در ورودی های دانشگاه953فرم 1 بررسی نشده
6ارائه رتبه در فرم گواهی اشتغال به تحصیل882فرم 1 اصلاح شده
7اطلاع به دانشجو از وضعیت درخواست های عودت شده به دلیل کسری مدارک توسط کارشناس کمسیون موارد خاص 952فرم 1 بررسی نشده
8استفاده از خطوط راهنما951فرم 1 بررسی نشده
9جایگزین اجسام غیر خوراکی در مسابقه نجات تخم مرغ950فرم 1 بررسی نشده
10شماره گذاری مکان قرارگیری ماشین ها در پارکینگها949فرم 1 بررسی نشده