نوع گزارش : مدت زمان: تعداد:

ردیف عنوان پیشنهاد شماره پیشنهاد وضعیت پیشنهاد
1دستگاه ویالیت (سنجش میزان قیر و عملکرد مناسب آن)1192فرم 1 تایید
2پدالی کردن شیرآب روشویی و آبسردکن سلف دانشجویی 1191فرم 1 غیر قابل قبول
3حذف درخواستهای ناتمام دفاع1187ارجاع به کمیته اجرایی
4بکارگیری راهکارهای عملی جهت تسریع در روند تحقیق و تکمیل پرونده های پیمانی و پرونده های تبدیل وصعیت اساتید دانشگاههای استان یزد1189ارجاع به کمیته اجرایی
5ارائه فرایند مناسب جهت سازماندهی همه دوره های آموزشی در حال برگزاری1190فرم 1 تایید
6صرفه جویی در مصرف کاغذ1188فرم 2 نیازمند اصلاح
7برگزاری جلسات هم اندیشی به صورت مداوم(سالی دو بار) جهت هماهنگی مسائل آموزشی و مالی(شهریه) دانشگاه های همتراز و دانشگاه های قطب1029فرم 2 بررسی نشده
8مصالح استفاده شده ( کاشی و سرامیک) در دانشگاه930ارجاع به کمیته اجرایی
9استفاده از کتاب های دانشجویی مستعمل1107ارجاع به کمیته اجرایی
10نخبه پروری1180ارجاع به کمیته اجرایی