نوع گزارش : مدت زمان: تعداد:

ردیف عنوان پیشنهاد شماره پیشنهاد وضعیت پیشنهاد
1چرخه زنده کردن و استفاده مجدد از کاغذهای استفاده شده و مرده936فرم 1 بررسی نشده
2کاهش تیراژ مجلات چاپی841فرم 1 اصلاح شده
3پیشنهاد اصلاح و تکمیل مراحل تایید پروپوزال در سیستم گلستان توسط استاد راهنما935فرم 1 اصلاح شده
4ارسال اخطاریه به آدرس دانشجویان در اولین ترم مشروطی 776فرم 2 اصلاح شده
5 طراحی نرم افزاز سیستم اموالی تحویلی افراد934فرم 1 اصلاح شده
6دعوت مدرس برای آموزش روش مقابله با سوختگی ها و آسیب ها در آزمایشگاههای شیمی925فرم 1 اصلاح شده
7علمی سازی محیط دانشگاه933فرم 1 بررسی نشده
8ایجاد بخش نیازمندی ها در وب سایت دانشگاه915فرم 1 اصلاح شده
9وحدت رویه بایگانی932فرم 1 بررسی نشده
10استفاده از مصالح و امکانات موجود در انبار ضایعات دانشگاه931فرم 1 بررسی نشده