نوع گزارش : مدت زمان: تعداد:

ردیف عنوان پیشنهاد شماره پیشنهاد وضعیت پیشنهاد
1برگزاری دوره های آموزشی در زمینه حل تعارض کار بیرون از منزل با وظایف همسری و مادری1196فرم 2 اصلاح شده
2ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرایندهای اداری1200فرم 1 تایید
3بهبود فرايندهاي مالي حوزه معاونت پژوهشي1201فرم 1 تایید
4پایه تشویقی یا حق پست یا اضافه نمودن سختی کار برای کارمندان به موعد بازنشستگی نزدیک هستند1202فرم 1 غیر قابل اجرا
5اصلاح روند جذب هیئت علمی 1203فرم 1 پیشنهاد تکراری
6معیار انتخاب و جذب هیئت علمی در دانشگاه یزد برمبنای دانشگاههای نسل سه و چهار باشد.1204فرم 1 تایید
7در فرآیند جذب عیئت علمی هنگام بررسی مستندات، مقالات غیرمرتبط با تخصص حذف شود .1205فرم 1 پیشنهاد تکراری
8انعقاد قرارداد با طلافروشی و نقره فروشی و برقراری شرایط خرید اقساطی برای کارمندان خانم دانشگاه1206فرم 1 غیر قابل قبول
9نصب ساعتهای بزرگ در محوطه دانشگاه 1017درخواست تجدید نظر فرم 1
10ارائه گزارشی غیبیت درامتحانات دانشجویان که کارشناسان حضور و غیاب اعلام می نمایند از طریق سیستم گلستان باشد1199درخواست تجدید نظر فرم 1