نوع گزارش : مدت زمان: تعداد:

ردیف عنوان پیشنهاد شماره پیشنهاد وضعیت پیشنهاد
1ثبت اسناد رسمی ومحضری درگلستان751فرم 1 بررسی نشده
2راه اندازی سامانه پیامک به والدین در صورت پر کردن فرم خروج منزل توسط دانشجوی دختر750فرم 1 بررسی نشده
3تفکیک واحد آموزشهای آزاد و مجاز و ادغام با کمیسیون موارد خاص749فرم 1 بررسی نشده
4پیشنهاد ثبت تعهد وتذکردانشجویان در گلستان 748فرم 1 بررسی نشده
5مشاهده آنلاین تردد دانشجویان در مدیریت مرکزی و نگهبانی747فرم 1 بررسی نشده
6چاپ برگه امتحان تک برگی691کارشناسی شده
7اتوماسیون کردن فرایند تسویه حساب دانشجویان در نرم افزار کتابخانه و گلستان 661تایید شده توسط کمیته اجرایی
8صدور گواهی رتبه برای فارغ التحصیلان به صورت سیستمی690تایید شده توسط کمیته اجرایی
9درج عکس کارمندان در اتوماسیون اداری670تایید نشده توسط کمیته اجرایی
10استفاده از بنیه تخصصی منابع انسانی در ارتقا سطح دانش و مهارت سایر کاربران و ارباب رجوعان در جهت بالا بردن رضایت ارباب رجوع و پاسخگویی آنلاین به نیازها548تایید نشده توسط کمیته اجرایی