نوع گزارش : مدت زمان: تعداد:

ردیف عنوان پیشنهاد شماره پیشنهاد وضعیت پیشنهاد
1الکترونیکی کردن فرم نظرخواهی از کلاس های برگزار شده از طرف اداره رفاه و منابع انسانی985درخواست تجدید نظر فرم 1
2 الکترونیکی کردن و هوشمند سازی دانشگاه با استفاده از دستگاه ثبت حضور و غیاب برای کلاسها و گارگاههای آموزشی کارکنان963فرم 1 اصلاح شده
3استفاده از دفتر اندیکاتور در قالب اکسل987فرم 2 بررسی نشده
4پیشنهاد طراحی فرم پیگیری های ویژه در اتوماسیون986فرم 2 بررسی نشده
5درخصوص شروع بکار کارکنان جدید الاستخدام به دانشگاه 805تعیین پاداش شده
6محدود کردن زمان ثبت‌نام داوطلبان مصاحبه دکتری در سیستم گلستان975نیازمند اصلاح فرم 1
7اختصاص شماره حساب بانک تجارت به هر دانشجو و ثبت در سیستم گلستان964فرم 1 غیر قابل قبول
8پخش دعای عهد993فرم 1 بررسی نشده
9تکریم و معارفه کارکنان906فرم 1 تایید
10ایجاد امکان ثبت اثر انگشت در ورودی های دانشگاه953فرم 1 غیر قابل قبول