نوع گزارش : مدت زمان: تعداد:

ردیف عنوان پیشنهاد شماره پیشنهاد وضعیت پیشنهاد
1نصب چراغ راهنما در مسیرهای ورودی دانشگاه 537فرم 1 تایید
2نرم افزار any desk536فرم 1 تایید
3نصب کپسول آتش نشانی در ساختمان اداری 535فرم 1 پیشنهاد تکراری
4بررسي جامع شرايط و ويژگيهاي چند دانشگاه برتر دنيا534فرم 1 تایید
5تهيه نرم افزار جامع صورت جلسات دانشگاه533فرم 1 تایید
6ايجاد امكان مديريت يكپارچه جلسات مديران دانشگاه 532فرم 1 تایید
7کارمند نمونه530ارجاع به کارشناس
8ایجاد درب خروج اضطراری در سالن غدیر527ارجاع به کارشناس
9اصلاح فرم دعوتنامه ناظر 526فرم 1 تایید
10لینک صدور کارت531فرم 1 تایید