نوع گزارش : مدت زمان: تعداد:

ردیف عنوان پیشنهاد شماره پیشنهاد وضعیت پیشنهاد
1سیستمی شدن فرم گزارش پیشرفت کار دانشجویان کارشناسی ارشد797فرم 1 تایید
2سیستمی شدن فرایند معرفی به استاد795فرم 1 تایید
3پیشنهادی در برنامه ریزی درسی در دانشکده ها794فرم 1 تایید
4استفاده بهینه ازفضاهای دانشگاه برای تولید انرژی793فرم 1 پیشنهاد تکراری
5تغییر زمان بن سال روز ازداواج به تاریخ تولد792فرم 1 پیشنهاد تکراری
6اصلاح گزارشی در سیستم گلستان791فرم 1 تایید
7نصب تابلوی دیجیتال790فرم 1 تایید
8استفاده از راهنمای ویدئویی به جای راهنمای کتبی815فرم 1 پیشنهاد تکراری
9انتخاب و تشویق کارمند نمونه قراردادی789فرم 1 تایید
10تهیه فلوچارت788فرم 1 پیشنهاد تکراری