نوع گزارش : مدت زمان: تعداد:

ردیف عنوان پیشنهاد شماره پیشنهاد وضعیت پیشنهاد
1معرفی شماره حساب برای بریء الذمه نمودن افراد1155ارجاع به کمیته اجرایی
2افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی کارگاه عمران وسازه1156ارجاع به کمیته اجرایی
3تحت اتوماسیون درآوردن روند تدوین پایان نامه ها 1146فرم 2 اصلاح شده
4ایجاد دور برگردان قبل از خروجی بصیرت1016فرم 2 اصلاح شده
5تشویق کردن و ایجاد انگیزه در بین کارمندان1149فرم 2 اصلاح شده
6ساخت کبوتر خانه1147ارجاع به کمیته اجرایی
7نصب ups1151ارجاع به کمیته اجرایی
8احداث استخر روباز ولی نحصور با کاربری شنا با استفاده از گردش آب فضای سبز1157ارجاع به کمیته اجرایی
9تعمیر صندلی های خراب 1153فرم 1 اصلاح شده
10تعویض کابینت های فلزی خوابگاه نسترن و سنگی کردن آنها1152درخواست تجدید نظر فرم 1