نوع گزارش : مدت زمان: تعداد:

ردیف عنوان پیشنهاد شماره پیشنهاد وضعیت پیشنهاد
1ارسال پیامک به دانشجو در آخرین مرحله پیشخوان خدمت ارسال مدارک1145فرم 2 بررسی نشده
2تعیین شاخص جهت ابطال قرارداد های غیر متعارف مناقصه شرکت های طرف قرار داد دانشگاه1108فرم 2 اصلاح شده
3ارسال مراسلات تحت سیستم اتوماسیون اداری1144فرم 1 اصلاح شده
4تحت کد QR در آوردن آدرس ها محل های دانشگاه 1143فرم 1 اصلاح شده
5به کارگیری نیروهای انسانی کاربلد1142ارجاع به کارشناس
6شخصی سازی لیوان های هر شخص جهت رعایت بهداشت( به خصوص در شرائط کنونی شیوع کرونا)1090فرم 1 اصلاح شده
7برجسته نگاری ( بریل) کتب وفایل ها ی آموزشی جهت دانشجویان معلول1140فرم 2 اصلاح شده
8برگزاری کلاس زیان برای کارمندان در جهت ارتقاء شغلی1141فرم 1 پیشنهاد تکراری
9ارسال پیامک به والدین هنگام ورود دانشجو به خوابگاه 1020فرم 2 اصلاح شده
10استفاده از دستگاههای الکترونیکی امانت و تحویل کتاب1125ارجاع به کارشناس